Promociona Femitic col·locant el banner a la teva pàgina web, al teu bloc... Només cal que copiïs i enganxis aquesta adreça:

<a href="http://femitic.cat" title="femitic.cat">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="200" height="200" id="banner_200x200" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.ago2.com/femitic_banners/BANNER.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://www.ago2.com/femitic_banners/BANNER.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="200" height="200" name="banner_200x200" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</a>

I et quedarà així:

No se puede reproducir este archivo flash

No se puede reproducir este archivo flash
BANNER català