EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
Novetats
butlleta de participació
Bases del concurs - Femitic 2012

1. MÈTODES DE PARTICIPACIÓ

Femitic és un concurs en el qual es pot participar en diferents nivells, adscrits a dues categories:

1. Concursant: participació directa a través de la realització d’un vídeo o d’una fotografia amb opció a un dels premis del concurs amb dotació econòmica.

2. Visitant/votant/blogger: participació indirecta a través del visionat dels vídeos i/o de les fotografies presentades a través de la web www.femitic.cat i en les diferents plataformes del concurs a les xarxes socials; a través de la votació dels vídeos i/o de les fotografies durant el període de votacions populars establert per l’organització; comentant en les plataformes de Femitic (bloc, xarxes socials) o en altres mitjans els vídeos i/o les fotografies presentades a concurs.

2. CONCURSANTS

A Femitic poden participar totes les dones que visquin en el territori espanyol i que siguin majors de 16 anys.

3. TEMA

El tema del vídeo o de la fotografia presentada a Femitic ha d’estar relacionat explícitament amb la participació de les dones en qualsevol de les formes que prenen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) o amb la presència de les dones en l’àmbit laboral.

Els vídeos i les fotografies es distribuiran en quatre categories:
- Categoria vídeo i TIC’s

- Categoria vídeo i àmbit laboral

- Categoria fotografia i TIC’s

- Categoria fotografia i àmbit laboral

Els vídeos i fotografies que es presentin a concurs en la categoria TIChauran de mostrar indistintament la relació real o desitjada entre les dones i Internet, tenint en compte les següents directrius:

- Fomentar la creació de continguts digitals entre les dones

- Esperonar les dones perquè participin més activament a Internet i a les xarxes socials

- Visibilitzar les dones a Internet

- Reduir la fractura digital de gènere

- Fomentar l’ús d’Internet com un espai on promoure valors igualitaris i inclusius entre les i els joves

Els vídeos i fotografies que es presentin a concurs en la categoria Àmbit Laboral hauran de mostrar indistintament la relació real o desitjada entre les dones i el mercat laboral, tenint en compte les següents directrius:

- Denunciar les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit laboral

- Incentivar la formació i la incorporació de la dona al mercat laboral

- Fomentar l’auto-ocupació, l’emprenedoria i el lideratge femenins

- Posar de relleu la importància de la conciliació laboral/familiar/personal

- Aportar solucions amb perspectiva de gènere a l’actual crisi econòmica

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. REQUISITS DE PRESENTACIÓ DELS VÍDEOS I DE LES FOTOGRAFIES

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 vídeos

Els materials audiovisuals presentats hauran d’acomplir les següents característiques:

- Hauran d’estar realitzats només per dones (en grup o individualment).

- La temàtica haurà de girar entorn el concepte Dona i TIC’s o Dona i àmbit laboral.

- La llengua pot ser indistintament castellà i/o català.

- La duració màxima ha de ser de 5 minuts.

- Els vídeos tindran una grandària màxima de 50 Mb.

- Els formats en què es podran presentar són MPEG (MPG), AVI, MOV, i WMV.

- Els suports de registre poden ser indistintament vídeo càmeres, telèfons mòbils, webcams, etc.

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies

Els materials fotogràfics presentats hauran d’acomplir les següents característiques:

- Hauran d’estar realitzats només per dones (en grup o individualment).

- La temàtica haurà de girar entorn el concepte Dona i TIC’s o Dona i àmbit laboral.

- Les fotografies tindran una grandària màxima d’1Mb.

- Els formats en què es podran presentar són JPEG (JPG), GIF, i PNG.

- Els suports de registre poden ser indistintament càmeres de fotos, telèfons mòbils, webcams, etc.

Els vídeos i/o fotografies que no compleixin alguna d’aquestes característiques quedaran automàticament descartats.

5. PRESENTACIÓ DELS VÍDEOS I FOTOGRAFIES, I EXHIBICIÓ PÚBLICA

Els vídeos i les fotografies es podran lliurar a través del formulari d’inscripció habilitat a la web www.femitic.cat.

El període de recepció de vídeos i fotografies s’estendrà des del 18 de juny fins al 28 de setembre de 2012.

A mesura que es vagin rebent, Dones en Xarxa publicarà els vídeos i les fotografies presentades a concurs en el canal de YouTube de Femitic, en l’àlbum de Flickr de Femitic i en la web www.femitic.cat.

Tots els projectes que es presentin fora de termini quedaran automàticament exclosos de la convocatòria.

6. VOTACIÓ. PROCÉS DE SELECCIÓ POPULAR

Un cop tancat el termini de presentació dels vídeos i fotografies, s’obrirà la fase de votacions populars, que començarà el 2 d’octubre i conclourà el 2 de novembre de 2012.

Per tal de poder votar, l’usuari o usuària haurà de registrar-se a la pàgina web de Femitic, proporcionant una adreça de correu electrònic que haurà de ser confirmada. Un cop produïda la confirmació, rebrà una contrasenya amb la qual podrà accedir a la intranet de Femitic per votar els vídeos/fotos desitjats. Només es permetrà un vot per vídeo/foto per dia, és a dir, que en un mateix dia un usuari o usuària podrà votar diferents vídeos/fotos però mai el mateix vídeo/foto més d’una vegada.
Femitic portarà un control exhaustiu del registre de votacions del concurs, que tindrà en compte el nom d’usuari/ària, la IP de la seva connexió a Internet, el vídeo/foto votat i la data en què s’ha produït la votació. Si, mitjançant aquest sistema de control, l’organització detecta conductes fraudulentes, es procedirà a l’eliminació dels vots irregulars i es prohibirà l’accès als usuaris/àries infractors/ores.

Un cop seleccionats els 10 vídeos i les 10 fotografies més votades pels i les internautes en les diferents categories, que esdevindran els “finalistes” del concurs, es reunirà el Jurat, que procedirà a la valoració dels vídeos i les fotografies.

7. EL JURAT

Per portar a terme la decisió final, es comptarà amb un jurat que estarà format per persones expertes tant en matèria de TIC’s i audiovisual, com en igualtat d’oportunitats de les dones, per a incorporar la perspectiva de gènere en el procés de decisió.

El jurat valorarà prioritàriament els vídeos i fotografies seleccionades per votació popular, però tindrà la potestat de revisar tot el material presentat a concurs per a decidir en conseqüència les dues fotografies i els dos vídeos guanyadors.

La composició del jurat,

• Montse Gatell. Presidenta de l’Institut Català de les Dones
• Marta Amat. Fotògrafa
• Roger Casas. Periodista, fotògraf i vídeo-blogger
• Carme Freixa. Ex presidenta de l’Associació de Dones Periodistes, bloguera
• Antoni Gutiérrez Rubí. Assessor de comunicació i Blogger
• Laia Pajuelo. Directora del Festival de curts MetropoL’His
• Joan Planas. Director i creatiu audiovisual
• Saray Pavón. Bloggera
• Mariel Macia. Guionista, directora i productora de cinema i teatre
• Marta Figueras. Productora de cinema
• Lourdes Muñoz. Presidenta de dones en xarxa
• Virginia Esteve. Vocal de la Junta de Dones en Xarxa i responsable de Femitic

8. PREMIS

Femitic, en base a la decisió del Jurat, adjudicarà un premi a cadascuna de les quatre categories.

- Premi de la categoria vídeo i TIC’s: 2.000 €

- Premi de la categoria vídeo i àmbit laboral: 2.000 €

- Premi de la categoria fotografia i TIC’s: 800 €

- Premi de la categoria fotografia i àmbit labora: 800€

Les guanyadores es donaran a conèixer el dia de l’acte de lliurament de premis.

9. ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

Durant el mes de novembre s’organitzarà un Acte de Lliurament de Premis on es projectaran les fotografies i els vídeos finalistes, es donarà a conèixer el veredicte del Jurat i es farà l’entrega dels corresponents premis.

Les guanyadores rebran de mans de l’organització un xec com a prova del seu premi.

Durant el mes de desembre, l’organització contactarà amb les guanyadores per a fer efectiva la dotació econòmica del premi durant les següents setmanes i segons disponibilitat econòmica mitjançant un ingrés o transferència en el compte corrent facilitat per les guanyadores.

10. DRETS D’AUTORIA

Femitic és un concurs copyleft perquè Dones en Xarxa aposta per la filosofia open (obert) i el coneixement lliure, és a dir, els continguts, les creacions i les aplicacions sota drets d’autoria oberts a la seva re-utilització.

Per aquest fet, els vídeos i les fotografies presentades a concurs es consideraran sota llicència Creative Commons BY-SA 3.0, que permet l’ús, la còpia, la distribució i la modificació de l’obra tenint en compte les següent condicions:

- BY: reconeixement -> que sempre es mencioni el nom de l’autora

- SA: compartir igual -> que es garanteixi que l’obra derivada quedarà sota la mateixa llicència, és a dir, les mateixes condicions que l’obra original

Per aquesta raó, les autores que pertanyin a alguna entitat de gestió hauran d’aportar el permís de l’esmentada entitat si han cedit algun tipus de dret sobre l’obra o obres presentades per la seva membresia o relació contractual.

En el cas d’utilitzar altres obres, les participants declaren estar en possessió de l’autorització dels o les autores les obres dels quals estiguin incloses en l’obra presentada a concurs, en cas d’aquestes estar protegides per copyright; i de respectar les condicions de la llicència (o aconseguir un permís especial si no és així) en cas de copyleft.

En el cas que es produeixi alguna denúncia sobre l’autoria o permisos d’alguna obra presentada, es requerirà a la persona o entitat tenidora o representant dels drets que demostri la seva tinença. En el cas de reclamació positiva, durant la fase de presentació es retirarà del concurs l’obra afectada; i, si ja s’ha produït el veredicte del jurat, s’invalidarà el premi atorgat i la seva receptora haurà de retornar a l’organització de Femitic l’import íntegre del mateix.

11. CLÀUSULES FINALS

La representant d’una obra, amb caràcter general, és la persona que apareix al formulari d’inscripció identificada com a persona de contacte.

Les dones guanyadores es comprometen a col·laborar en la difusió i promoció del festival Femitic.

El jurat es reserva el dret d’admissió de qualsevol treball que no s’ajusti a les condicions del concurs o bé que el seu contingut pugui resultar ofensiu o inadequat. Tots aquells vídeos que atemptin contra la dignitat de les persones o que puguin ferir sensibilitats quedaran automàticament desqualificats i fora de concurs.

Dones en Xarxa es reserva el dret de declarar desert algun o tots els premis.

Dones en Xarxa resoldrà l’acceptació o exclusió dels casos imprevistos que es puguin presentar i que no estiguin contemplats en aquestes bases.

La participació al concurs suposa la plena acceptació de les bases.

Les treballadores de Dones en Xarxa podrà participar al concurs, però, sense opció a premi.

12. CONSULTES I ACLARIMENTS

femitic@donesenxarxa.cat

butlleta de participació