Associacions de dones valoren la decisió de la Generalitat respecte a les prostitutes

Feia anys que ho reclamaven, que exigien la derogació d’una norma que consideraven del tot innecessària. Fins i tot ultratjant. Associacions de dones i entitats que treballen amb prostitutes van celebrar la decisió de la direcció general de Jocs i Espectacles de la Generalitat d’eximir els propietaris de bordells de l’obligació de sotmetre les seves…

Campanya: “Enfront la prostitució, no et rentis les mans”

Nue­va cam­pa­ña del Ayun­ta­mien­to de León pa­ra con­cien­ciar a la ciudadanía so­bre el im­por­tan­te pro­ble­ma so­cial que su­po­ne la pros­ti­tu­ción. Ba­jo el slo­gan de An­te la pros­ti­tu­ción, no te la­ves las ma­nos se pre­ten­de con­cien­ciar a los hom­bres que pa­gan por es­tos ser­vi­cios de que de­trás de la pros­ti­tu­ción se es­con­de un mun­do de vio­len­cia,…