Dona i treball : butlletí estadístic. Desembre 2004.

Amb aquesta publicació semestral del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Relacions Laborals) podem seguir l’evolució d ela situació laboral de les dones. Aquest semestre : es continua incrementant la taxa d’ocupació de les dones catalanes (58%), tot i que persisteixen algunes diferències de gènere com és : l’atur femení 5 punts superior al masculí, discriminació especialment important entre les dones menors de 25 anys.